Disclaimer

Disclaimer: algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruiken de inhoud van de Rozen De Groof website

Het gebruik van de website van Rozen De Groof met exploitatiezetel te Mussepi 45, 2860 Sint-Katelijne-Waver (België), BTW BE 0440 496 497, (hierna 'Rozen De Groof') impliceert dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, de algemene verkoopsvoorwaarden en het privacybeleid van Rozen De Groof. Mocht u niet kunnen instemmen met de voorliggende gebruiksvoorwaarden, de algemene verkoopsvoorwaarden of het privacybeleid van Rozen De Groof, dan vragen wij u de website niet te gebruiken.De gebruiker erkent dat de website van Rozen De Groof teksten, foto's, films, beelden en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en toebehoren aan Rozen De Groof. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Rozen De Groof de informatie, die op of via de website wordt aangeboden, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen of te distribueren, behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik. Copyright van de foto's berust bij de individuele fotografen van Rozen De Groof en mag in geen geval gereproduceerd worden zonder enige toestemming van de makers.

Sommige documenten en foto's waarvan Rozen De Groof de auteursrechten niet bezit, kunnen eveneens op deze website gepubliceerd worden. Alle rechten zijn hiervan gevrijwaard en toestemming om deze te kopiëren dient aangevraagd te worden aan de desbetreffende copyright eigenaars (de bronnen zijn aangegeven in dit document).

 Het gebruik van deze website en haar inhoud)is enkel toegestaan voor geoorloofde doeleinden en mag geenszins zonder toestemming worden gecommericialiseerd.

Deze website en haar inhoud ervan zijn gemaakt voor uw gebruiksgemak. Rozen De Groof kan niet garanderen dat haar webpagina's volledig zijn of vrij zijn van fouten en/of vergissingen. Rozen De Groof behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website of de toegang ervan te ontzeggen.

Rozen De Groof neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op www.rozendegroof.be wordt geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn, maar Rozen De Groof geeft geen garantie omtrent deze accuraatheid. Alle gebruikers zijn het ermee eens dat alle toegang en gebruik van www.rozendegroof.be en haar inhoud op eigen risico is. Noch Rozen De Groof, noch de derde partij die betrokken is bij het creëren, produceren en voorzien van www.rozendegroof.be kunnen aansprakelijk gesteld worden. Rozen De Groof is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentiële, morele of materiële schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via deze website.

Rozen De Groof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, die geleden zou worden ten gevolge van de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) www.rozendegroof.be. 

Voor uw gebruiksgemak kan het gebeuren dat Rozen De Groof links toevoegt naar andere websites die eigendom zijn van of beheerd worden door derde partijen. Bij het gebruiken van deze links, wordt u verondersteld om de regels met betrekking tot die websites te bekijken en tevens te aanvaarden alvorens deze websites te gebruiken. U aanvaardt impliciet dat Rozen De Groof geen controle heeft over de inhoud van deze websites en dus ook niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de inhoud die gecreëerd of gepubliceerd wordt op deze websites.Bij het versturen van gegevens naar onze server, bijvoorbeeld via e-mail of via webpagina's van Rozen De Groof, gaat u met het volgende akkoord:

  • De gegevens die u verstuurt zijn niet illegaal en/of bevatten geen illegale elementen;
  • U zal de nodige inspanningen leveren om virussen en andere lasterlijke of destructieve onderdelen te scannen en tevens te verwijderen alvorens uw gegevens te versturen;
  • U zal geen actie tegen ons ondernemen met betrekking tot de gegevens die u ons gestuurd heeft en u aanvaardt eveneens om ons vrij te stellen van acties tegen ons door derde partijen met betrekking tot de gegevens die u ons gestuurd heeft;

Alle persoonlijke gegevens worden in vertrouwen behandeld en verwerkt.