Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

Deze verkoopsvoorwaarden (artikelen 1 t.e.m. 11) zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst gesloten tussen de bezoeker die via de website www.rozendegroof.be een bestelling plaatst, hierna genoemd de koper, en Rozen De Goof NV [Mussepi 45,2860 Sint-Kat-Waver, BTW BE 0440 496 497], hierna genoemd de verkoper. Deze verkoopsvoorwaarden maken onherroepelijk deel uit van de bestelprocedure en worden systematisch onder de ogen van de bezoeker/koper gebracht alvorens deze een bestelling kan plaatsen.

Door het plaatsen van een bestelling erkent de koper zijn kennis van deze verkoopsvoorwaarden en betuigt de koper zijn volledige en onvoorwaardelijke instemming met deze verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2

De koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie bij het plaatsen van de bestelling. De verkoper die niet of slechts laattijdig kan leveren omwille van foute of ontbrekende informatie, kan op generlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld.

De verbintenis van de verkoper vormt een middelenverbintenis.

De koper beseft dat het verhandelde product omwille van zijn specifieke eigenschappen niet volledig identiek kan zijn aan het product dat wordt weergegeven met een foto, afbeelding of beschrijving op de website www.rozendegroof.be.

Artikel 3

De koper bevestigt de bestelling door betaling van de verschuldigde prijs. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Aangerekende vervoerskosten worden apart vermeld. Ook na betaling behoudt de verkoper nog het recht tot weigering van de bestelling. Het eerder betaalde bedrag wordt dan volledig terugbetaald zonder andere bijkomende compensaties.

Artikel 4

Omwille van de specifieke eigenschappen van het verhandelde product [vers, beperkte levensduur, product op maat gemaakt] kan de koper na bevestiging de bestelling niet meer aanpassen, of afzien van de aankoop. De koper erkent expliciet dat het verzakingsrecht / herroepingsrecht zoals o.a. voorzien in boek VI van het Wetboek van economisch recht omwille van de specifieke eigenschappen van het verhandelde product hier niet kan worden in geroepen.

Artikel 5

De bestelde producten worden op maat gemaakt met vers aangekochte bloemen. Mocht het in uitzonderlijke omstandigheden onmogelijk zijn om het gevraagde product te leveren, dan kan de verkoper zijn verplichting nakomen door levering of gebruik van een evenwaardig product. De verkoper houdt zich het recht voor om in dergelijke omstandigheden de samenstelling van het verhandelende product te wijzigen.

Artikel 6

De levering gebeurt 1/ door levering van de bestelling op het opgegeven adres of 2/ bij afwezigheid van de bestemmeling door levering van de bestelling op een nabij gelegen adres. De vermelde levertijdstippen zijn richtinggevend. Laattijdige leveringen door heirkracht en overmacht [brand, staking, ongeval, onvoorziene technische defecten, noodweer, onmogelijkheid tot bevoorrading,…] vallen buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper. Laattijdige leveringen kunnen geen aanleiding geven tot compensatie of schadevergoeding.

In ondermeer volgende gevallen kan de verkoper de levering tijdelijk opschorten: storingen in het interne netwerk, storingen inzake telefonie, storingen inzake (problematische) toegang tot het internet en dergelijke.

De uitvoering van de overeenkomst wordt alsdan opgeschort tot de storing verholpen en/of toegang tot het netwerk hersteld is zonder dat de koper zich kan beroepen op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

Artikel 7

Een klacht met betrekking tot het geleverde product moet schriftelijk worden bezorgd ten laatste 24 uren na de ontvangst.
Zichtbare gebreken of een niet-conforme levering dienen te worden aangetoond aan de hand van duidelijke foto's. Terugzending van het geleverde product kan enkel na een expliciet schriftelijk akkoord van de verkoper. De aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval beperkt tot de terugbetaling van de door de koper betaalde prijs.

Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op daaraan voorgaande of latere bestellingen en / of leveringen. De koper is onverkort gehouden de prijs van eerdere of latere bestellingen te voldoen.

Artikel 8

Voor eventuele geschillen die niet minnelijk kunnen worden geregeld, zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 9

Het feit dat de verkoper zich jegens de koper niet beroept op één of meerdere van de verkoopsvoorwaarden, betekent geen afstand van de rechten en sluit een later beroep op deze voorwaarden niet uit. Deze verkoopsvoorwaarden kunnen op ieder moment aangepast worden met onmiddellijke uitwerking. Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze verkoopsvoorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden niet beïnvloeden.